korpus języka młodzieży początku XXI wieku

freak

Defi­ni­cja (wyja­śnie­nie) zna­cze­nia
Dzi­wak, głu­pek.
Odmiana wyrazu
M lm. –i (jak głupki), B. lm. = M. lub D. (fre­aki lub feaków); (wym. frik)
Przy­kłady uży­cia
Wygląda na to, że on osią­gnął stan, w któ­rym można by go wła­ści­wie zacząć zatrud­niać w cyrku, jako tak zwa­nego fre­aka.
Nie wiem, czy tylko ja mam szczę­ście do takich fre­aków na tych wszyst­kich komi­sjach?
Pocho­dze­nie wyrazu
ang.