korpus języka młodzieży początku XXI wieku

fejm

Defi­ni­cja (wyja­śnie­nie) zna­cze­nia
Osoba, która jest znana i sza­no­wana w jakimś środo­wi­sku; coś popu­lar­nego, zna­nego.
Odmiana
Odmiana: M lm. –y, także w zna­cze­niu oso­bo­wym.
Przy­kłady uży­cia
Przy­kła­dem fejma wysoko — leve­lo­wego jest m.in. ANNIIA.
Blog o pasjach dobrze wam zna­nych fej­mów# –o–
Na końcu wybiorę, czy to zasłu­guje na fejm, czy jest to czy­sty przy­pa­dek, że się zna­la­zło to w TOP.
W wyra­że­niu
„Fejm się zga­dza„
Defi­ni­cja (wyja­śnie­nie) zna­cze­nia
Ktoś jest zasłu­że­nie, popu­larny.
Przy­kłady uży­cia

Dziś chło­pak wystą­pił w „Dzień dobry TVN“. Więc fejm się zga­dza.
Swoją drogą przed­pre­miera komik­siku zdo­była główną: KWEJK Hej­te­rzy już się zbie­rają — FEJM SIĘ ZGADZA.
Stali się roz­po­zna­walni, wszystko dookoła nich się zmie­niło, Bon­son został nawet wykre­owany na idola nasto­la­tek– fejm się zga­dza.

Pocho­dze­nie wyrazu
ang. fame – sława.