korpus języka młodzieży początku XXI wieku

banglać

Defi­ni­cja (wyja­śnie­nie) zna­cze­nia
O sprzę­cie elek­tro­nicz­nym, apli­ka­cji, Inter­ne­cie: dobrze, szybko dzia­łać.
Przy­kłady uży­cia
… wal­czy­łem z dio­dami i nie bar­dzo to chciało ban­glać…
Niby wszystko jest tak samo, wy zacho­wu­je­cie się podob­nie, a jed­nak nie ban­gla.