korpus języka młodzieży początku XXI wieku

belieber, belieberka

Defi­ni­cja (wyja­śnie­nie) zna­cze­nia
Fan Justina Bibera.
Przy­kłady uży­cia
No tak jestem belie­ber — powie­działa słodko.
Pocho­dze­nie wyrazu
Z angiel­skiego believe (wie­rzyć) i Bie­ber (nazwi­sko pio­sen­ka­rza)