korpus języka młodzieży początku XXI wieku

blachara

Defi­ni­cja (wyja­śnie­nie) zna­cze­nia
Dziew­czyna z ostrym maki­ja­żem, dużą ilo­ścią ozdób, tan­det­nych świe­ci­de­łek.
Przy­kłady uży­cia
– Ej, patrz. Ale się odsta­wiła.
– Noo, nie­zła z niej bla­chara.
Pocho­dze­nie wyrazu
Stare, obraź­liwe. Za nazwa­nie bla­charą Doda wyto­czyła pro­ces rape­rowi z Grupy Ope­ra­cyj­nej.
Moż­liwe są dwie inter­pre­ta­cje sło­wo­twór­cze bla­chary: od bla­chy dro­gich samo­cho­dów, któ­rymi bla­chara jest zain­te­re­so­wana (tak na miejski.pl) oraz od bla­szek – taniej biżu­te­rii.