korpus języka młodzieży początku XXI wieku

bawara, bawarka

Defi­ni­cja (wyja­śnie­nie) zna­cze­nia
Samo­chód marki BMW.
Przy­kłady uży­cia
20 lat w tyle za Europą. Czę­sto spo­ty­kany, smutny obraz mło­dzieży w Pol­sce. Rdze­wie­jąca bawarka e36, czapka wpier­dolka, czarny orta­lion i buty spor­towe. Obo­wiąz­kowo białe skiety, tak dla kon­tra­stu.