korpus języka młodzieży początku XXI wieku

frytka

Defi­ni­cja (wyja­śnie­nie) zna­cze­nia
A może frytki do tego? – Odpo­wiedź na czy­jeś zbyt wygó­ro­wane wyma­ga­nia.
Przy­kłady uży­cia
– Ej, zrób za mnie to zda­nie z matmy.
– A może frytki do tego?