korpus języka młodzieży początku XXI wieku

guglować / wyguglować

Defi­ni­cja (wyja­śnie­nie) zna­cze­nia
Szu­kać cze­goś w inter­ne­cie, uży­wa­jąc wyszu­ki­warki Google.
Przy­kłady uży­cia
Jak nie to koniecz­nie musisz ją ‘wygu­glo­wać’ ;)))
Pocho­dze­nie wyrazu
Od nazwy wyszu­ki­warki Google. Dziś ta postać jest popu­lar­niej­sza niż noto­wane przez B. Cha­ciń­skiego „guglać”.