korpus języka młodzieży początku XXI wieku

bujać się

Defi­ni­cja (wyja­śnie­nie) zna­cze­nia
Odcze­pić się od kogoś, iść sobie; spa­dać.
Przy­kłady uży­cia
Nie gadam dzi­siaj z tobą, bujaj się.