korpus języka młodzieży początku XXI wieku

gleba

Defi­ni­cja (wyja­śnie­nie) zna­cze­nia
Zali­czyć glebę – prze­wró­cić się
Przy­kłady uży­cia
Wczo­raj było tak ślisko na dro­dze, że zali­czy­łem glebę.