korpus języka młodzieży początku XXI wieku

dzięks

Defi­ni­cja (wyja­śnie­nie) zna­cze­nia
dzię­kuję (skrót wzo­ro­wany na angiel­skim thx)
Przy­kłady uży­cia
Dzięks wszyst­kim.