korpus języka młodzieży początku XXI wieku

beka

Defi­ni­cja (wyja­śnie­nie) zna­cze­nia
Pośmie­wi­sko, kpina; mieć bekę – mieć ubaw, wyśmie­wać się, kpić.
Przy­kłady uży­cia
Beka z sza­fia­rek
Beka z nasto­la­tek
Po co mieć bekę z pseudo fanów i fane­czek
I jak tu nie mieć beki, gdy dwa­dzie­ścia dwa lata póź­niej wła­śnie jemu przy­pi­suje się uwa­le­nie lustra­cji w Pol­sce!
Świat ma bekę z Pol­ski.
Agnieszka Łodziń­ska
Bekę zano­to­wał już B. Cha­ciń­ski w Wycze­sa­nym słow­niku naj­młod­szej pol­sz­czy­zny, ale jako radość i zabawę. Obec­nie wyraz ten ma nega­tywne kono­ta­cje.