korpus języka młodzieży początku XXI wieku

geekowy

Defi­ni­cja (wyja­śnie­nie) zna­cze­nia
Taki jak u geeka, cha­rak­te­ry­styczny dla geeka.
Przy­kłady uży­cia
W tle dało się sły­szeć nawet te bar­dziej geekowe tematy typu „czy i kiedy face­book upad­nie“…
Bar­dzo mi się spodo­bała, była roman­tyczna na swój geekowy spo­sób, ale żeby zaraz aż tak poru­szała?