korpus języka młodzieży początku XXI wieku

faza

Defi­ni­cja (wyja­śnie­nie) zna­cze­nia
Cał­ko­wite zaab­sor­bo­wa­nie czymś, zafik­so­wa­nie się na coś. Zwy­kle w wyra­że­niu: Mieć fazę na coś – być zakrę­co­nym na jakimś punk­cie, nie móc prze­stać tego robić.
Przy­kłady uży­cia
Ale mam fazę na słu­cha­nie Stinga, gwałcę replay.

Defi­ni­cja (wyja­śnie­nie) zna­cze­nia
Dobra zabawa
Przy­kłady uży­cia
Ale faza, ja pier­dzielę.