korpus języka młodzieży początku XXI wieku

flamer / flejmer

Defi­ni­cja (wyja­śnie­nie) zna­cze­nia
Użyt­kow­nik Inter­netu, zwłasz­cza gracz kom­pu­te­rowy, obra­ża­jący wszyst­kich w sieci; hej­ter.
Odmiana
M. lm –rzy.
Przy­kłady uży­cia
…gammon_no.82 wyra­sta na mojego ulu­bio­nego flej­mera.
Pocho­dze­nie wyrazu
ang. flame – pro­wo­ko­wać kłót­nie