korpus języka młodzieży początku XXI wieku

focia z rąsi

Defi­ni­cja (wyja­śnie­nie) zna­cze­nia
Zdję­cia zro­bione samemu sobie smart­fo­nem; sel­fie, sweet focia
Przy­kłady uży­cia
Rihanna czę­sto i gęsto wrzuca na por­tale spo­łecz­no­ściowe swoje fotki, w tym także ‘słit focie z rąsi’ 😉