korpus języka młodzieży początku XXI wieku

dil

Defi­ni­cja (wyja­śnie­nie) zna­cze­nia
Układ, inte­res, biz­nes, umowa.
Przy­kłady uży­cia
Teraz mam dil z rodziną.
Pocho­dze­nie wyrazu
ang. deal – trans­ak­cja, inte­res