korpus języka młodzieży początku XXI wieku

fafnaście

Defi­ni­cja (wyja­śnie­nie) zna­cze­nia
Bli­żej nie­okre­ślona liczba, zawie­ra­jąca się w gra­ni­cach od zera do trzy­dzie­stu.
Przy­kłady uży­cia
–Ile zostało dni do ferii?
–Nie wiem, tak z faf­na­ście.
Inne uwagi
Słowo nie cie­szące się wielką popu­lar­no­ścią, sto­sun­kowo rzadko uży­wane, roz­po­wszech­nione na tere­nie Moko­towa.
Marek Łaziń­ski
Cie­kawy i potrzebny potoczny zastęp­nik liczeb­nika nie­okre­ślo­nego “kil­ka­na­ście”, mogący zresztą ozna­czać i liczby z innych prze­dzia­łów. Słowo na pewno nie ogra­ni­czone do Moko­towa, wystar­czy spoj­rzeć na przy­kłady w sieci. Nie znaj­duję sta­rych użyć w kor­pu­sach, ale jestem pewien, że zna­lem to słowo już pod koniec lat sie­dem­dzie­sią­tych. Uży­wa­li­śmy go chęt­nie w wieku lat FAFNASTU, ale potem poszło w zapo­mnie­nie.