korpus języka młodzieży początku XXI wieku

art, artbook

Defi­ni­cja (wyja­śnie­nie) zna­cze­nia
Wir­tu­alna kartka, zawie­ra­jąca obrazki, na któ­rej gra­cze w MSP (Movie­Star­Pla­net), two­rząc wła­sne ilu­stra­cje, prze­ka­zują sobie infor­ma­cje.
Przy­kłady uży­cia
Zro­bię takiego arta będzie miał 93875839275892572590275290 lovków czuję to.
Cie­kawe art­bo­oki w któ­rych ujaw­niamy swoje sekrety lub wpadki za odpo­wied­nią ilość love it.
Pocho­dze­nie wyrazu
Z angiel­skiego art sztuka i book książka