korpus języka młodzieży początku XXI wieku

gimbusiarski

Defi­ni­cja (wyja­śnie­nie) zna­cze­nia
cha­rak­te­ry­styczny dla gim­busa, gim­bazy.
Przy­kłady uży­cia
Należy wspo­mnieć o prze­kli­na­niu i gim­bu­siar­skich tek­stach typu „swag“ „yolo“.