korpus języka młodzieży początku XXI wieku

dwajścia

Defi­ni­cja (wyja­śnie­nie) zna­cze­nia
Dwa­dzie­ścia
Pocho­dze­nie wyrazu
Wyraz użyty w fil­mie na YouTu­bie.