korpus języka młodzieży początku XXI wieku

dropić / dropnąć

Przy­kłady uży­cia
Bug z rap­to­rem był raczej zwią­zany z tym, że boss „roz­sy­py­wał“ drop i trzeba było go szu­kać lub nie dro­pił niczego.
Więk­sze praw­do­po­do­bień­stwo, że drop­nie, bo to misja z bos­sem.
Odmiana wyrazu
Odmiana jak dro­bić (dro­pić) i drap­nąć (drop­nąć)
Pocho­dze­nie wyrazu
ang.