korpus języka młodzieży początku XXI wieku

faszynistka / feszynistka / fashionistka

Defi­ni­cja (wyja­śnie­nie) zna­cze­nia
dziew­czyna pro­wa­dząca blog modowy
Pocho­dze­nie wyrazu
fashion
Marek Łaziń­ski
Cie­kawe słowo, na pewno wypeł­nia lukę w języku, ponie­waż blogi modowe (to tez względ­nie nowy przy­miot­nik) poja­wiły się kilka lat temu. W sieci wystę­puje raczej fashionstka. To fone­tyczne spo­lsz­cze­nie jest pomy­słowe, tylko czy naprawdę roz­po­wszech­nione?
Teo­re­tycz­nie wyraz mógłby mieć męski odpo­wied­nik fashio­ni­sta, ale takie wyszu­ki­wa­nie w sieci zwraca głow­nie strony angiel­skie (w angiel­skim łaciń­ski przy­ro­stek -ista jest dużo rzad­szy niż -ist).