korpus języka młodzieży początku XXI wieku

Fejs

Defi­ni­cja (wyja­śnie­nie) zna­cze­nia
Face­book
Przy­kłady uży­cia
Sie­dzieć na fej­sie godzi­nami.